การรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์กิจการโทรคมนาคมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑ .การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงาน กสทช. ทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่

๑.๑ เอกสารพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint – AEC)
๑.๒ เอกสารพิมพ์เขียวสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint - ASCC)
๑.๓ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015)
๑.๔ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมในยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
     เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น อาเซียนได้จัดทำแผนงานในเชิงบูรณาการการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมที่จะนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การจัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากพิมพ์เขียวดังกล่าว เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดจนบรรลุเป้าหมาย AEC ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และเป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าวร่วมกัน พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

๑. การเป็นตลาดเดียวและ ฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) มีการเคลื่อนย้ายและไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน
๒. การ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Competitive Economic Region) ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศซึ่งมุ่งเน้นการขยายจำนวนประเทศที่เข้าร่วมใน ASEAN MRA for Telecommunication Equipment และการจัดทำกรอบด้านการกำกับดูแลและนโยบายในภูมิภาคเพื่อจัดการกับความ ท้าทายในเรื่องประเด็นโครงข่ายยุคหน้า (NGN) ระบบสารสนเทศและโครงข่ายในยุคหลอมรวม
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค (Equitable Economic Development) สนับสนุนการพัฒนา SMEs และการสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ
๔. การ บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into the Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียนกับนักลงทุนนอกอา เซียน และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่าย

 

๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตาม ASEAN AEC Blueprint
     ๓.๑ สาขาบริการ (Free Flow of Services)
             การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนิน การตาม AEC Blueprint ซึ่งกำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ให้บริการในอาเซียนในการให้บริการและการ จัดตั้งบริษัทในประเทศอื่นในภูมิภาคโดยขึ้นอยู่กับกฏหมายภายในประเทศด้วย การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการได้มีการเจรจาภายใต้คณะกรรมการประสานงานด้าน บริการของอาเซียน (Coordinating Committee on Services -CCS) ส่วนการเจรจาบางสาขา ได้แก่ บริการทางการเงิน การขนส่งทางอากาศ จะดำเนินการโดยผ่านองค์กรระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
              ในการเปิดเสรีสาขาบริการไม่ควรมีพันธะกรณีที่เป็นการแบกภาระ (back-loading commitments) ให้แต่ละประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้หลักการความยืดหยุ่นที่ได้รับความเห็นชอบก่อน (pre-agreed flexibility)
               สำหรับ Priority Sector ๔ สาขา ได้แก่ สาขาขนส่งทางอากาศ สาขาคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาสุขภาพ และสาขาการท่องเที่ยว จะต้องลดเลิกข้อกำหนดต่อการค้าบริการในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ สำหรับสาขาโลจิสติกส์ ในปี ๒๐๑๓ และสาขาอื่น ๆ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕        
 
        เป้าหมายสำหรับ Priority Sector ตาม AEC Blueprint ได้แก่

๑) จะต้องยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดสำหรับการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1: Cross Border Supply และการใช้บริการในต่างประเทศ Mode 2: Consumption Abroad เป็น None)
๒) สำหรับการจัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอาเซียน (Mode 3: Commercial Presence) ให้อนุญาตสัดส่วนการถือหุ้นของคนสัญชาติอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐

 • สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน

        การยื่นข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีกำหนดต้องยื่นข้อผูกพัน ๘๐ สาขาบริการย่อยภายในปี ๒๐๑๐ นั้น สมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ (ยกเว้นไทย) ได้ยื่นข้อผูกพันไปแล้วแต่ยังไม่ครบ ๘๐ สาขา

 • ปัญหาอุปสรรค

        ๑). กฏหมาย/กฎระเบียบภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้อง

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

         ๑). กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
         ๒). กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         ๓). สำนักงาน กสทช.

๓.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Information Infrastructure)
        ๓.๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure)
                    ใน Strategic Schedule ของ AEC ได้กำหนด Priority Action ไว้ ดังนี้

                    ๑) ให้ ดำเนินการ Mutual Recognition Arrangement (MRA) ว่าด้วยการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรคมนาคมสำหรับอุปกรณ์โทร คมนาคม (MRA on Conformity Assessment for Telecommunication Equipment – (MRA-TE)) ภายใต้กรอบสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๐๙
                    ๒) ให้ประเทศอาเซียนทุกประเทศเข้าร่วม MRA-TE ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๑
                    ๓) ส่ง เสริมและจัดทำมาตรการนโยบายและการกำกับดูแลเพื่อจัดการกับความท้าทายและ โอกาสในเรื่อง โครงข่ายยุคหน้า หรือ Next Generation Network (NGN) (รวมทั้งอัตราการใช้ broadband และการสื่อสารในพื้นที่ชนบท) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๐๙

 • สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน

        ๑) สำนัก งานฯ กำลังจะเสนอเรื่อง การดำเนินการตามความตกลงรายสาขาว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน (MRA) ภายใต้กรอบสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตาม MRA ได้แก่ Mutual Recognition Arrangement for Telecommunications Equipment (MRA-TE) ระยะที่ ๑ (Phase I) เป็นการยอมรับห้องปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ และ Mutual Recognition Arrangement for Standard Equivalence for Telecommunications Equipment (MRA-SE) เป็นความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์โทร คมนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการยอมรับว่ามาตรฐานทางเทคนิคสำหรับประเทศสมาชิกอา เซียนที่เข้าร่วมดำเนินการเป็นภาคีสมาชิกมีความเท่าเทียมกันในสารัตถะและ สามารถใช้แทนกันได้ โดยมุ่งเน้นเฉพาะมาตรฐานทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility – EMC) และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) ซึ่งให้มาตรฐานสากลเป็นหลักอยู่แล้ว
         ๒) สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมด้านกฎระเบียบ ในส่วนของการรองรับการเข้าร่วมดำเนินการตาม MRA-TE นั้น กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์ของต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการเข้าร่วมดำเนินการตาม MRA-TE ระยะที่ ๑ (ระยะที่ ๑ เป็นการยอมรับห้องปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ) ได้ทันที โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาความเหมาะสมในการออกกฎระเบียบว่าด้วยการยอมรับรายงานผลการทดสอบ ภายใต้พันธกรณี MRA-TE โดยเฉพาะด้วยก็ได้

          นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ยังได้ยกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อเข้าร่วม ดำเนินการตาม MRA-TE ระยะที่ ๑ (Designation) ไว้แล้วเพื่อรองรับการดำเนินการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในความตกลงดังกล่าว
          ในส่วนของการรองรับการเข้าร่วมดำเนินการตาม MRA-SE นั้น กสทช. มีอำนาจที่จะกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนดหรือยอมรับมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทาง เทคนิคที่ กสทช. ประกาศกำหนดไว้ จึงไม่จำเป็นต้องออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแต่ อย่างใด
          ๓) ภายใต้แผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan ๒๐๑๕ คณะทำงานได้จัดทำแผนการทำงานในเรื่อง MRA เพื่อสนับสนุนแผนการทำงานดังกล่าว ดังนี้


Initiative 2.2 Ensure affordable ICT products

Action

Description

การดำเนินงานของ กสทช.

สนับสนุนการดำเนินการตาม MRA

 • ต้องมีการดำเนินการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ
 • ให้มีการใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อลดเวลาการนำอุปกรณ์ ICT เข้าสู่ตลาด
 • มีการแปลมาตรฐานทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
 • เตรียมการเข้าร่วม MRA
 • ปัญหาอุปสรรค

       ๑) ต้องมีการดำเนินการตาม มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ครบถ้วน

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

       ๑) สำนักงาน กสทช.
       ๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียนและการสื่อสาร (ASEAN ICT Masterplan 2015)
        แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ๒๐๑๕ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศักยภาพและมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างนวัตกรรม ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการลดช่องว่างเชิงดิจิทัล โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย

        ๑. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) อาเซียนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจเพื่อที่จะดึงดูด และส่งเสริมการค้า การลงทุน และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในสาขาไอซีที นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการลงทุนในสาขา ICT เพื่อทำให้เกิดเทคโนโลยี ICT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงในภาคอื่นในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า
        ๒. การ สร้างศักยภาพให้แก่ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Empowerment and Engagement) อาเซียนจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงไอซีทีอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ในราคาที่ประชาชนสามารถจับจ่ายได้ตามความสามารถอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนั้น เทคโนโลยี broadband จะมีส่วนช่วยต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมาก
        ๓. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ และการทำให้ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น Green ICT เป็นความท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐในการจัดทำนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี ศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมความเชี่ยวชาญและยกระดับศักยภาพของประเทศสมาชิก อาเซียนอื่น ๆ
        ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) ในเรื่องนี้จะมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Backbone) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้าน ICT มีการจัดทำนโยบายและกฏระเบียบที่เปิดโอกาสให้มีการดึงดูดภาคธุรกิจ และ นักลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคมากขึ้น
        ๕. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) เป็นรากฐานที่สำคัญที่มุ่งเน้นให้มีการช่วยเหลือประชาชนในอาเซียนเพื่อสร้าง ทักษะที่จำเป็นในด้าน ICT ส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT และสร้างให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งให้มีการฝึกอบรมและการให้รับรอง การมีทักษะด้าน ICT
        ๖. การลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล (Bridging the Digital Divide) ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับการพัฒนาด้าน ICT ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการลดช่องว่างภายในภูมิภาคอาเซียน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

 • สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน

            ที่ ประชุม TELSOM-ATRC Leaders’ Retreat ได้มอบหมายให้ที่ประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลแห่งอาเซียนดำเนินกิจกรรมภายใต้ ASEAN ICT Masterplan 2015 จำนวน ๔ โครงการ สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๓ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้


Initiative 1.1: Create a conducive environment where business can grow leveraging ICT

Action

Description

การดำเนินงานของ กสทช.

สร้างกรอบการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานกฎระเบียบด้าน ICT และมีความโปร่งใส

ประสานแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและมาตรฐานด้าน ICT ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ร่วมให้ข้อมูลกฏข้อบังคับด้านการกำกับ
ดูแล เช่น การออกใบอนุญาต
การเชื่อมต่อโครงข่าย การให้บริการอย่างทั่วถึง การแข่งขันฯลฯ

Initiative 2.1: Ensure affordable broadband access to every community

Action

Description

การดำเนินงานของ กสทช.

การลดอัตราค่าบริการโทรคมนาคมข้ามเครือข่ายระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ศึกษาวิเคราะห์การลดอัตราค่าบริการโทรคมนาคมข้ามเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่ ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เห็นชอบเอกสาร Addendum on ATRC Intra-ASEAN Mobile Roaming Rates (MRR) to the Record of Intent (RoI) และมีมติให้แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดนโยบายต่อไป

 

Initiative 4.2: Promote network integrity and information security, data protection and CERT cooperation

Action

Description

การดำเนินงานของ กสทช.

จัดทำ common framework
สำหรับความปลอดภัยของโครงข่ายร่วมกัน (network security)

 • สร้างมาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ร่วมกันในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายเพื่อประกันความพร้อมและความเสถียรของโครงข่ายในภูมิภาคอาเซียน
 • พัฒนาโครงการ

“Health Screening“ ของอาเซียนเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย
โดยให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเป็นระยะ ๆ

 • สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 • จัด ตั้งสภาด้านความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายแห่งอาเซียน (ASEAN Network Security Action Council) ที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ร่วมอำนวย
ความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูล

 

 

 

 

 

Initiative 6.1 Review of Universal Service Obligation (USO) or Similar Policies

Action

Description

การดำเนินงานของ กสทช.

พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการให้บริการอย่างทั่วถึงหรือนโยบาย
ที่มีลักษณะเดียวกัน

 • ทบทวนนโยบายด้านการให้บริการ

อย่างทั่วถึงหรือนโยบายที่มีลักษณะ
เดียวกันเพื่อให้รวมถึงการจัดให้มี
IT component และการจัดการฝึกอบรม

 • ทำให้มี broadband รองรับการดำเนินการ USO
 • จัด ทำ Framework for Setting up USO fund in ASEAN สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งกองทุน USO และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในปี ๒๕๕๕ หรือไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖

 

 • ปัญหาอุปสรรค

            ๑) ไม่มีการกำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง การลดอัตราค่าบริการโทรคมนาคมข้ามเครือข่าย
            ๒) กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตาม MRA

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

            ๑) สำนักงาน กสทช.
            ๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕. แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมในยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้าน การเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
           มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจการโทรคมนาคม การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยและพัฒนา หน่วยงานกำกับดูแลและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยคำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติ

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

๑) จัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.
๒๕๕๘

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

๑) มีมาตรการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกิจการโทรคมนาคมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๒) มีการพัฒนา ปรับปรุง และออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและภายใน
กรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
กิจการโทรคมนาคมภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

กลุ่มงานการต่างประเทศ (ตย.)

๓) พัฒนา ปรับปรุง และออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับ
พันธะกรณีระหว่างประเทศ

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

๔) ผลักดันให้มีข้อตกลงการยอมรับซึ่งกัน
และกันทางด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ
รับรองทางด้านโทรคมนาคมภายใต้กรอบ
ต่าง ๆ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้บริการ

กลุ่มงานมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.)
กลุ่มงานการต่างประเทศ (ตย.)

๕) ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
การสร้างความพร้อมด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย

 • ปัญหาอุปสรรค

             ๑) ยัง ไม่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ จะมีการประชุมหารือเพื่อทำแผนปฏิบัติการและจะมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิด ชอบโดยเร็ว

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

             ๑) กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายใน สำนักงาน กสทช.


๖. แนวทางการดำเนินการต่อไป
     ๖.๑ การดำเนินการสำคัญที่ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ต้องมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดเพื่อให้บรรลุตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ใน Strategic Schedule for ASEAN Economic Community คือ การเข้าร่วมความตกลงรายสาขาว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน (MRA) ได้แก่ Mutual Recognition Arrangement for Telecommunications Equipment (MRA-TE) ระยะที่ ๑ (Phase I) เป็นการยอมรับห้องปฏิบัติการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ และ Mutual Recognition Arrangement for Standard Equivalence for Telecommunications Equipment (MRA-SE) เป็นความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์โทร คมนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการยอมรับว่ามาตรฐานทางเทคนิคสำหรับประเทศสมาชิกอา เซียนที่เข้าร่วมดำเนินการเป็นภาคีสมาชิกมีความเท่าเทียมกันในสารัตถะและ สามารถใช้แทนกันได้ โดยมุ่งเน้นเฉพาะมาตรฐานทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility – EMC) และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) ซึ่งให้มาตรฐานสากลเป็นหลักอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการผลักดันในเรื่องดังกล่าว มีปัญหาอุปสรรคอยู่ที่การที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     ๖.๒ สำนักงาน กสทช.ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ทก.) และประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) ผลักดันการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของอาเซียน ๒๐๑๕ ในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๐๑๕ และสำนักงาน กสทช. ได้ริเริ่มการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมที่มี ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ๖.๓ ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ตลาดนั้น ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ กฎหมาย/กฎระเบียบภายในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุกิจ ของต่างชาติในกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น หากประเทศไทยมีเป้าหมายที่ต้องการจะอำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนอย่าง จริงจังเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งให้ประชากรอาเซียนจำนวน ๖๐๐ ล้านคน ได้ประโยชน์จากพันธกรณีที่อาเซียนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นนี้ หน่วยงานในประเทศควรพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมาย/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกรณีที่กำหนดในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน
     ๖.๔ นอกจากจะต้องดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศแล้ว สำนักงาน กสทช. ยังได้ดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการ ศึกษาผลกระทบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘ โดยเป็นโครงการศึกษาระยะเวลา ๑ ปี โครงการดังกล่าวจะดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบของการเปิดเสรีและทางเลือก ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เสนอนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการโทรคมนาคม และมีการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือ ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘
     ๖.๕ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านกิจการกระจายเสียงเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน นั้น สำนักงาน กสทช.ควรเริ่มศึกษาและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     ๖.๖ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๑๕ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดตั้งคณะคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการในส่วนที่สำนักงานฯ ยังมิได้เตรียมการ กล่าวคือ การเตรียมการภายในสำนักงานฯ และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานสำนักงาน กสทช. ให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเป็นประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕ ให้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว
     ๖.๗ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ สมควรริเริ่มการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน กสทช. โดยการจัดทำ ASEAN Banner บนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านโทรคมนาคมและด้านกระจายเสียง กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่เว็ปไซต์หรือ Link อื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ ในภาพรวมและลดปัญหาอุปสรรคในการขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน และให้การทำงานระหว่างหน่วยงานจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันแต่เกื้อกูลกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน
     ๖.๘ การทำ ASEAN Banner ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้
     ๖.๙ ประเด็นปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่หลายหน่วยงานเผชิญ คือ ประเด็นกฏหมายหรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้การดำเนินการตาม AEC blueprint หรือการดำเนินการตามข้อผูกพันและพันธกรณีต่าง ๆ เป็นไปได้ช้า นอกจากนี้ ก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและ พันธกรณีตางๆ ดังนั้น การจัดให้ความรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องอาเซียนและกรอบงานที่รับ ผิดชอบก็เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ