ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

Read more: บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

     

Read more: ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic)

 

Read more: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)

 

Read more: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

Read more: ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)