RSS
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - กิจกรรมช่วงเช้า (27)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - กิจกรรมช่วงเช้า

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ Imperial Golden Triangle Resort จังหวัดเชียงราย

 

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 1912x
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - กิจกรรมช่วงบ่าย (26)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asean Connectivity and Beyond - กิจกรรมช่วงบ่าย

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ Imperial Golden Triangle Resort จังหวัดเชียงราย

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 1991x
Telecom Regulation in Asean (58)
Telecom Regulation in Asean

Telecom Regulation in Asean

 

Number of images in category: 58
Category Viewed: 2438x
สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ “กสทช. มั่นใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” (38)
สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ “กสทช. มั่นใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”

สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ “กสทช. มั่นใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”

 

Number of images in category: 38
Category Viewed: 2056x
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” (89)
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

Number of images in category: 89
Category Viewed: 5179x
Powered by Phoca Gallery