การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Post 2015: Opportunity and Challenges


ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 กำหนดการประชุม

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดย นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ

 ASEAN Common Time

 ASEAN Overview and its Implemenation of the Office of NBTC

 Overall of International Mobile Roaming in ASEAN

 ASEAN Economic Community

 Spectrum Trend and Mobile Development in ASEAN

 AIM2020_Presentation_for_NBTC

 

 

 

การประชุมเชิงวิชาการ
“ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy”

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Tentative Program

ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy

7 August 2015

At Anantara Siam, Bangkok, Thailand

 

Time

Program

August 7, 2015: ASEAN Symposium

08:30-09:00 hrs.

 • Registration

09:00-09:15 hrs.

 • Opening Ceremony
  • By Air Chief Marshall Thares Punsri

Chairman of the National Broadcasting and Telecommunications Commission    

 • Group Photo (NBTC Commissioners, honorable guests, speakers and ASEAN representatives are invited.)

09:15-09:35 hrs.

 • Session I: Keynote Speech by Mr. Takorn Tantasith, Secretary General of Office of the NBTC on  “NBTC Policy Implementation  in Promoting the Digital Economy”

09:35-10:15 hrs.

 • Session II: “Role of Asia-Pacific Telecommunity in Promoting the Digital Economy”  by Ms. Areewan Haorangsi, APT Secretary General

10:15-10:30 hrs.

Refreshment

10:30-11:10 hrs.

 • Session III: “Forecasting the Digital Technologies”

by International Telecommunication Union (ITU)

11:10-12:00 hrs.

 • Session IV: “Growth in Mobile Broadband and its Implication for Spectrum” by Mr. Joe Guan, Spectrum Policy Manager, Asia Pacific GSMA

12:00-13:30 hrs.

 • Lunch

13:30 -14:30 hrs.

 • Session V: Panel Discussion on “ASEAN Post 2015 and its Future Direction” by representatives from Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand  
  • H.E. Kong Seng, First Member, Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC), Cambodia
  • Dr. Taufik Hasan, Commissioner, Indonesian Telecom Regulatory Agency, Indonesia
  • Nor Akmar Binti Shah Minan, Head of Digital Communities and Program Coordination Division, MCMC, Malaysia
  • Ms. Aileen Chia, Assistant Chief Executive and Deputy Director-General of iDA, Singapore
  • Mr. Notachard Chintanond, Executive Director of International Affairs Bureau, Office of the NBTC, Thailand

Moderator: Professor John Ure

Q & A

[Concept note: No presentation requires in this session. The discussion will be focused on what AMSs do expect from the achievement of ASEAN Community after 2015. The big challenges and barriers that AMSs might be faced especially in market access in telecommunication services, domestic regulation in ASEAN. What would ASEAN ICT Masterplan 2020 bring to the prosperity and growth of ASEAN Member States and the benefit of ASEAN citizen. The discussion on the direction of roaming in ASEAN and Network Security including future trend of telecommunication regulations to support the Internet Economy.]     

14:30-14:45 hrs.

Refreshment

14:45-16:45 hrs.

 • Session VI: Panel Discussion on “Data Demand in the Internet Economy”by representatives from Ericsson, Google, Microsoft, Intel, GSMA and ISOC 
  • § Dr. Magnus Ewerbring, Chief Technology Officer, Asia-Pacific, Group Function Technology, Ericsson
   • § Dr. Pichet Rerkpreecha, Head of Public and Government Affairs, Google Thailand
   • § Mr. Desarack Teso, Director, Legal & Corporate Affairs, Microsoft
   • § Mr. David McCloskey, Director of Product Marketing and Business Operations, Intel Asia-Pacific and Japan
   • § Mr. Joe Guan, Spectrum Policy Manager, Asia Pacific from GSMA
   • § Ms. Duangthip Chomeprang, Regional Affairs Manager, Asia-Pacific Regional Bureau of the Internet Society

Moderator: Professor John Ure

Q & A

[Concept note: This session requires 10 minutes presentation from each speaker before the discussion. The discussion will be focused on how to serve the demand on data of application providers, industry and consumers in the Internet Economy. The implication and challenges of the Internet of Things (IoT), smart city, new innovation towards society and consumers. What the ICT in the Internet Economy brings for social, economic and people’s benefit and how to serve the need of consumers in the Internet Economy.]

16:45-17:00 hrs.

 • Conclusion of the Symposium

  

 Tentative Program revised as of 28 July 2015.pdf

 Presentation from Intel.pdf